Den Haff Conter/Sëll

Eis 100 Kéi vun der Rass "Braunvieh" , gin bei äis um Haff matt engem Melkroboter gestrach. Des Mëllech gëtt an der Lëtzebuerger Genossenschaftsmolkerei "LUXLAIT" zu qualitativ heichwäertigen an gesonden Produkter verschafft.
Eis Kéi sinn roueg, gedëlleg an immens fuerwetzeg. Dat freet Grouss an Kleng wann se am Summer laanscht spadséieren kommen...D'Kei sin den ganzen Summer iwer op der Weed.
op eisen aaner Flächen produzeieren mir fir Fudder, fir datt d'Beischten och am Wanter, wann se am Stall sin, gudd Fudder hun.

Iwwert Ais

Aus Iwwerzeegung Bauer

Bauer gett een nitt, Bauer ass een.... matt Härz an matt Verstand.
Souwuel deenen viereschten Generatiounen wei och der aktueller Generatioun lait vill drun den Haff och fir dei folgend Generatiounen esou opzestellen datt nitt den Wuestum un eischter Plaatz steet, mee datt eng noohalteg Bewirtschaftung souwei eng diversifieriert Produktioun dem Haff eng konstruktiv Zukunft gett.

“Traditioun ass nitt d'Lageren vun den Äschen, mee et ass d'Weiderreechen vum Feier.”

Yvves & Jeanne Conter

Betriebsleeder
Best Quality

Quality is more than making a good product

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eleifend turpis lacus ornare quam non. Elementum tellus.

100% Organic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id arcu tellus proin commodo. Praesent sed sem mauris.

Cruelty Free

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id arcu tellus proin commodo. Praesent sed sem mauris.

Locally Grown

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id arcu tellus proin commodo. Praesent sed sem mauris.

No Chemicals or Pesticides

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id arcu tellus proin commodo. Praesent sed sem mauris.

En besselchen zereckgekuckt.

Wie wann et geschter woor erzielt den Josy iech gären aus der gudder aaler Zait wou d'Aueren nach mei lues gedreint hun.... Wei um Feld nach eng Schmier erausgeholl ginn ass fir Mettig ze maachen an d'Kären nach an d'Säck gedresch gin sinn.........

Our Process

From the earth to your home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eleifend turpis lacus ornare quam non. Elementum tellus elit adipiscing iaculis .

1.

We plant and harvest high quality organic products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam pellentesque scelerisque.

2.

We sell through local markets & online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam pellentesque scelerisque.

3.

We deliver a great product for you and your family

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam pellentesque scelerisque.

Follegt eis op Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam pellentesque scelerisque interdum viverra justo.

Follegt eis   

Folgt uns auf Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam pellentesque scelerisque interdum viverra justo.

Folgt uns   

Suivez-nous sur Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam pellentesque scelerisque interdum viverra justo.

Suivez-nous